เกี่ยวกับยูอีอี

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ภายใต้ชื่อ "บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทในเครือของ AEA Technology plc จากสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Ricado plc.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยภายใต้ชื่อ "บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด" ผลงานของบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ โครงการ นำไปสู่นโยบายผลักดันการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น
(1) ที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน และ โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งนำไปสู่การประกาศกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
(2) ที่ปรึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งนำไปสู่นโยบายการกำหนดค่า Adder สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Energy, Safety, and Sustainability Consultancy) ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมี เหล็กและเหล็กกล้า อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องประดับ เป็นต้น
ทีมงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีเครื่องมือและ Software ที่ครบถ้วน หลากหลาย เพื่อใช้สนับสนุนงานที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่น
• ตัวอย่างเครื่องมือ - Power loggers, Compressed air flowmeters + pressure sensors + pressure dew point sensors with data loggers, Thermal camera, Ultrasonic leak detector
• ตัวอย่าง Software - Aspen Plus®& Aspen HYSYS® (สำหรับจำลองกระบวนการผลิต), Aspen Energy Analyzer (สำหรับวิเคราะห์ Heat Integration), Aspen Exchanger Design and Rating (สำหรับออกแบบและประเมิน Heat Exchanger), FluidFlow (สำหรับออกแบบและวิเคราะห์ Fluid Flow)
ในการทำงานทุก ๆ โครงการที่ได้รับความไว้วางใจ บริษัทฯ มุ่งเน้น
"คุณภาพงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า"