หลักสูตรฝึกอบรม

แผนฝึกอบรมประจำปี 2565 (UEET Public Training Schedule 2022)
Read more
กำหนดการ FREE Webinar สำหรับเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565
Read more
ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
Read more
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
Read more
การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการพลังงาน
Read more
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานโดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลฐานด้านพลังงาน
Read more
การตรวจวัด การพิสูจน์ผลประหยัด และการวิเคราะห์ด้านการเงินสำหรับโครงการประหยัดพลังงาน
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด (Energy Saving in Compressed Air System)
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบน้ำเย็น (Energy Saving in Chilled Water System)
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ (Energy Saving in Steam System)
Read more