หลักสูตรฝึกอบรม

กำหนดการ FREE Webinar สำหรับเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหรือ Webinar ในหัวข้อด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น การสัมมนาหัวข้อ “ปฏิทินการดำเนินงาน 2558 สู่การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้เชิญผู้บริหารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มาให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” และการจัด Webinar ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” เป็นต้น

โดยสำหรับเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2565 มีกำหนดจัด และหัวข้อ Webinar ตามเอกสารแนบ

UEET จะส่ง email เชิญท่านเข้าร่วม Webinar ประมาณ 1 เดือน ก่อนวันกำหนดจัดแต่ละรุ่น