หลักสูตรฝึกอบรม

การตรวจวัด การพิสูจน์ผลประหยัด และการวิเคราะห์ด้านการเงินสำหรับโครงการประหยัดพลังงาน

ผลประหยัดพลังงานของโครงการเป็นข้อมูลที่สำคัญ มีผลต่อการคำนวนผลตอบแทนทางการเงิน ต่อการคำนวณปริมาณ Carbon Emission ที่สามารถลดได้ และในกรณีที่เป็นโครงการร่วมกับ ESCO ก็จะมีผลต่อการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ดังนั้น การคำนวณผลประหยัดพลังงานโดยวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคำนวณผลประหยัดพลังงานของโครงการที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

  • ISO 50015:2014 Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
  • ISO 50047:2016 Energy savings - Determination of energy savings in organizations
  • International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ เหมาะสำหรับบุคลากรที่ต้องการกำหนดแนวทางการการคำนวณผลประหยัดพลังงานในช่วงที่วางแผนโครงการ และผู้ที่ต้องการคำนวณผลประหยัดพลังงานที่เกิดจริงหลังจาก Implement โครงการ

 

ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period, SPP) เป็นค่าที่ใช้คำนวนผลตอบแทนทางการเงินที่นิยมมากเวลาประเมินความเหมาะสมของโครงการประหยัดพลังงานเพื่อการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณค่า SPP ทำได้ง่าย ใช้เพียงข้อมูลเงินลงทุนและผลประหยัดต่อปีที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ค่า SPP มีข้อบกพร่องหลายประการ ตัวอย่างเช่น

  • ไม่พิจารณา “มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)” มีผลให้มูลค่าของเงินที่ประหยัดได้เท่ากันตลอดอายุโครงการ
  • ไม่พิจารณา Cash Flows ที่ได้รับหลังจากได้ผลตอบแทนเท่าเงินลงทุนแล้ว
  • ถือว่า Cash Flows ของโครงการมีความเสี่ยงเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว หรือเทคโนโลยีใหม่

นอกจากนี้ ในหลาย ๆ โครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่คำนวณได้มีค่าสูงมาก เช่น ค่า Internal Rate of Return (IRR) มีค่าในหลักร้อยเปอร์เซนต์ เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรที่ต้องคำนวณผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจจึงต้องเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ด้านการเงินที่ถูกต้อง ใช้ดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนทางการเงินที่ถูกต้อง