หลักสูตรฝึกอบรม

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification)

ผลประหยัดพลังงานของโครงการเป็นข้อมูลที่สำคัญ มีผลต่อการคำนวนผลตอบแทนทางการเงิน ต่อการคำนวณปริมาณ Carbon Emission ที่สามารถลดได้ และในกรณีที่เป็นโครงการร่วมกับ ESCO ก็จะมีผลต่อการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ดังนั้น การคำนวณผลประหยัดพลังงานโดยวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคำนวณผลประหยัดพลังงานของโครงการที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

  • ISO 50015:2014 Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
  • ISO 50047:2016 Energy savings - Determination of energy savings in organizations
  • International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ เหมาะสำหรับบุคลากรที่ต้องการกำหนดแนวทางการการคำนวณผลประหยัดพลังงานในช่วงที่วางแผนโครงการ และผู้ที่ต้องการคำนวณผลประหยัดพลังงานที่เกิดจริงหลังจาก Implement โครงการ