หลักสูตรฝึกอบรม

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการพลังงาน

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อนำเสนอ
  • ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 50001:2018
  • แนวทางและขั้นตอนการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม ช่วยชี้บ่ง Non-Conformance และ Opportunities for Improvement นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Saving)
 • ความคาดหวัง: ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • Course Outline
 • การจัดการการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
  • การตรวจประเมินภายในตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
  • ขั้นตอน การวางแผน และการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายใน
  • คำศัพท์ และนิยาม สำหรับการตรวจประเมินภายใน
  • การเตรียม Checklist
 • การตรวจประเมินระบบ (System Audit)
  • ข้อกำหนดและ Expected Evidences สำหรับ
   • มาตรฐานตามกฎหมาย
   • มาตรฐานสากล ISO 50001:2018
  • การออกแบบและการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การตรวจประเมินประบวนการ (Process Audit)
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร (Organization Context) ความต้องการและความคาดหวังของ Interested Parties และการจัดการ Risks & Opportunities
  • การทบทวนพลังงาน (Energy Review)
  • การชี้บ่ง Significant Energy Uses
  • การกำหนดตัวชี้วัดด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators, EnPIs) ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline)
  • การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน
  • PEEMMM Process Elements และการวิเคราะห์ Operational Control Procedures/Work Instruction
  • การประเมินผลประหยัดโดยเทคนิค CUSUM
 • การสรุปผลการตรวจประเมิน