หลักสูตรฝึกอบรม

ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001:2018

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล
 • ความคาดหวัง: ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบและเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ไปกำหนดแนวทางการสร้างระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 50001:2018
 • Course Outline
  • ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

   • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
   • กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
   • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
  • ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
   • ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
   • ISO 50004:2020 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system
   • ISO 50006:2014 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy
    performance indicators (EnPI) — General principles and guidance