หลักสูตรฝึกอบรม

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ตามกฎหมายและ ISO 50001:2018

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน ISO 50001:2018 นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Saving)
 • ความคาดหวัง: ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Course Outline
 •  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
  • กฎหมายด้านการจัดการพลังงาน
  • มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
  • 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  • 20 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานISO 50001:2018
 • Preparation Phase
  • ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสร้างและคณะทำงานต่าง ๆ
  • ขั้นตอนที่ 2 กำหนด Boundary & Scope
  • ขั้นตอนที่ 3 Documentation
 • Plan Phase
  • ขั้นตอนที่ 4 จัดทำนโยบายพลังงาน
  • ขั้นตอนที่ 5 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร
  • ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ Interested Parties
  • ขั้นตอนที่ 7 จัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และประเมินความสอดคล้อง
  • ขั้นตอนที่ 8 จัดการ Risks & Opportunities
  • ขั้นตอนที่ 9 Energy Review & Planning
  • ขั้นตอนที่ 10 กำหนด “วัตถุประสงค์” และ “เป้าหมาย”
  • กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
 • Do Phase
  • ขั้นตอนที่ 11 การ Implement Operation & Maintenance Controls
  • ขั้นตอนที่ 12 การกำหนด Competence และการฝึกอบรม
  • ขั้นตอนที่ 13 การสร้างความตระหนัก
  • ขั้นตอนที่ 14 การสื่อสารภายในและภายนอก
  • ขั้นตอนที่ 15 การออกแบบ
  • ขั้นตอนที่ 16 การจัดซื้อ
 • Check Phase
  • ขั้นตอนที่ 17 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ (Monitoring, measurement and analysis)
  • ขั้นตอนที่ 18 Internal Audit
  • ขั้นตอนที่ 19 Management Review
 • Act Phase
  • ขั้นตอนที่ 20 Actions to address NC & Continual Improvement