คลังข้อมูล

หมวดหมู่

Webinar-เดือนพฤศจิกายน-2564-การกำหนดแผนประหยัดพลังงานขององค์กร.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนตุลาคม-2564-การกำหนดแผนฝึกอบรมด้านพลังงานขององค์กร.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนกันยายน-2564-การวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงและผลตอบแทนทางการเ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนสิงหาคม-2564-การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนกรกฎาคม-2564-ความสำคัญของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนตุลาคม-2565-Development-of-Energy-Saving-Roadmap-inline-with-GHG-Reduction-Target.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนกรกฎาคม-2565-Chilled-Water-System-Optimization.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนมิถุนายน-2565-Pumping-System-Optimization.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนเมษายน-2565-Compressed-Air-System-Optimization.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
Webinar-เดือนมีนาคม-2565-ปฏิทินการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดกฎหมาย และ-ISO-500012018.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ-พพ.-เรื่องแนวทางการตรวจสอบและรับรองผ่านสื่อ-Electronic.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ-พพ.-เรื่องขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานฯ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ-หน้าที่-และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน-พ..pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศกระทรวงพลังงาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงา.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพส.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน-หลักเกณฑ์-และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุ.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม-พ.ศ.-2538.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม-พ.ศ.-2540.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2550.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน-พ.ศ.-2535.pdf   ดาวน์โหลดเอกสาร